Etický kodex zaměstnanců Osmičky pro rodinu, příspěvkové organizace

Zaměstnanci Osmičky pro rodinu ve své činnosti respektují ustanovení mezinárodních úmluv upravujících práva a svobody občanů a vycházejí a naplňují ustanovení zákonů České republiky. Respektují jedinečnost každého člověka, klienta či jeho zákonného zástupce a to bez ohledu na jeho původ etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.
Poskytují služby pedagogické, psychologické a sociální, přičemž nepřekračují své odborné kompetence a neustále zvyšují v rámci dalšího vzdělávání své odborné schopnosti. Udržují nejvyšší standard profesionální kompetence a etiky chování.

Preambule

Etický kodex je soubor pravidel, kterými se řídí všichni zaměstnanci Osmičky pro rodinu.
Kodex určuje základní povinnosti zaměstnanců při výkonu a v souvislosti s výkonem pracovních povinností.
Základními hodnotami organizace, které má každý zaměstnanec ctít a vytvářet tak základ pro posílení důvěry veřejnosti ve služby a poslání organizace jsou: respekt, spolupráce, odpovědnost, empatie, profesionalita.

I) HODNOTY A ETICKÉ ZÁSADY

1) Respektujeme Listinu základních práv a svobod, Chartu Organizace spojených národů a Úmluvu o právech dítěte.
2) Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, náboženské a politické přesvědčení, sexuální orientaci, sociální status a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
3) Respektujeme právo každého člověka na seberealizaci.
4) Sdílíme hodnoty, vizi a poslání organizace.

II) ETICKÉ CHOVÁNÍ VE VZTAHU K LIDEM VYUŽÍVAJÍCÍM AKTIVIT ORGANIZACE

1) K lidem, kteří využívají aktivit organizace, přistupujeme bez předsudků a stereotypů.
2) Zamezujeme vytváření primárně blízkých a důvěrných vztahů s lidmi využívající aktivity a služby organizace.
3) K lidem využívající aktivity naší organizace přistupujeme co nejblíže partnerskému přístupu.
4) Komunikace o lidech využívající aktivity organizace jsou v souladu s tímto Etickým kodexem.
5) Veškeré dokumenty jsou v souladu s vnitřními předpisy a tímto Etickým kodexem.
6) S lidmi využívající aktivity a služby naší organizace jsme v profesionálním vztahu.
7) Lidé využívající aktivity a služby organizace mají právo na soukromí a důvěrnost svého sdělení. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o všech údajích a informacích, které se dozvěděli při výkonu svého povolání. Výjimku z mlčenlivosti tvoří skutečnosti podléhající zákonné oznamovací povinnosti.

III) ETICKÉ CHOVÁNÍ VE VZTAHU K ORGANIZACI

1) Pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku vůči zaměstnavateli formulovaném v pracovní smlouvě, základních povinnostech pracovníka, pracovní náplni ev. dalších obdobných dokumentech.
2) Pracovník je ke svému zaměstnavateli loajální. Pokud se objeví problém ve vztahu pracovník – organizace, je prioritně řešen diskusí a dohodou uvnitř organizace.
3) Pokud pracovník organizace provozuje se souhlasem zaměstnavatele privátní praxi, dbá na to, aby se jeho činnost nedostala do střetu zájmů.
4) Při výkonu profese zaměstnanec postupuje tak, aby tím udržoval, či zvyšoval kvalitu aktivit a služeb.
5) Chování zaměstnanců v organizaci i mimo ni by nemělo vést k poškozování organizace a jejích zájmů, za předpokladu, že organizace, či její zájmy nepoškozují lidskou důstojnost zaměstnanců a lidí využívajících služeb organizace.
6) Pokud pracovník nabyde dojmu, že fungování organizace poškozuje nebo může poškodit zaměstnance, či lidi využívající služeb organizace, vnáší vhodným způsobem toto podezření nejprve do pracovního týmu organizace.
7) Organizace dbá na to, aby nedocházelo ke střetu zájmů v případě, že jeden zaměstnanec / zaměstnankyně zastává více pracovních pozic.

IV) ETICKÉ CHOVÁNÍ VE VZTAHU KE KOLEGŮM A KOLEGYNÍM

1) K ostatním kolegům přistupuje v rovině profesionální kolegiality.
2) Rozvíjíme spolupráci se svými kolegy.
3) Respektuje znalosti, zkušenosti i rozdíly v postojích a názorech.
4) Neznevažuje profesionální způsobilost svých kolegů.
5) Sdílíme a podporujeme sebereflexi a sdílení.
6) Respektujeme, že dělat chyby je lidské a chyby považujeme za možný zdroj sebe-rozvoje a rozvoje organizace.
7) Respektujeme vhodné komunikační prostory pro sdílení připomínek k práci kolegů.
8) Problémy řešíme co nejdříve tak, abychom předešli dopadům jejich neřešení.

V) ETICKÉ CHOVÁNÍ VE VZTAHU K ODBORNOSTI

1) Pracovník je povinen znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon svého povolání a dodržovat je. Každý pracovník dbá na to, aby činnosti, které vykonává, byly v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi.
2) Pracovník je povinen se odborně vzdělávat tak, aby byl způsobilý provádět svou práci kvalifikovaně.
3) Pracovník v přímém kontaktu s klienty absolvuje supervize v rámci rozvoje odborných kompetencí.
4) Naše vnitřní a vnější zdroje využíváme také k udržení a rozvoji vlastní odbornosti.
5) Rozvoj a udržení odbornosti vztahujeme k pracovní pozici, kterou v organizaci zastáváme.
6) Při rozvoji odbornosti, která je realizována v kontaktu s konkrétním člověkem, bereme v potaz také jeho zájmy.
7) Vlastním chováním v práci nebráníme udržování a rozvíjení odbornosti kolegů a kolegyň v rámci jejich pracovních pozic.
8) Kompetentní zástupci organizace vytváří v rámci možností organizace prostor pro udržování a rozvíjení odbornosti pracovníků a pracovnic v rámci jejich pracovních pozic.

VI) ZÁVĚR

Uzavřením smlouvy o pracovním vztahu s Osmičkou pro rodinu, příspěvkovou organizací přijímá pracovník tento Etický kodex za závazný. Na porušení zásad Etického kodexu může upozornit kdokoliv přímo pracovníka, který Etický kodex porušil či porušuje, nebo jeho nadřízeného. Další řešení porušení Etického kodexu spadá do pracovně-právní oblasti.

 

Etický kodex ke stažení zde:

Etický kodex