Návštěvní řád Rodinného centra Osmička

(dále jen RC Osmička)

Titul Obec přátelská rodině a s tím spojenou finanční dotaci na aktivity, které slouží k podpoře rodin a jejíž ocenění a šek na 1 100 000 korun, pro rok 2016 získala městská část Praha 8. Za tuto částku bylo otevřeno toto nové Rodinné centrum Osmička v Čimicích, jehož cílem a posláním je nabídnout obyvatelům Čimic trávení volného času zajímavými aktivitami s důrazem na zachování a rozvoj rodinné politiky.

K návštěvě RC slouží i tento Návštěvní řád:

  • Návštěvník je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k poškození majetku RC či oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, je povinen dodržovat zásady slušného chování a veřejného pořádku. Je povinen zachovat čistotu a pořádek (v případě používání cvičebního sálu i vhodné přezutí).
  • Návštěvník RC se smí pohybovat pouze v prostorách jím určených, tj. herna, cvičební sál, toalety, v kuchyni pouze v době kurzu vaření.
  • Malé děti musejí být vždy doprovázeny dospělou osobou nebo jiným pedagogickým dozorem.
  • Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo zařízení RC závadu ohrožující bezpečnost nebo závadu hrozící poškozením majetku má povinnost tuto závadu ihned nahlásit vedoucí RC. U vedoucí RC je uložena vybavená lékárnička první pomoci k ošetření drobných poranění.
  • RC nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.
  • V celém RC platí zákaz kouření.
  • RC neručí za obsah kapes a zavazadel a nenese žádnou zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníka.
  • Návštěvník souhlasí, že obrazový záznam z akce bude vyvěšen na facebooku a v Osmičce pouze za účelem propagace činnosti centra.
  • Změna programů vyhrazena a RC si vyhrazuje i právo na změny či doplňky k stávajícímu Návštěvnímu řádu.
  • Každý návštěvník RC dává písemný souhlas se zpracováním osobních údajů ,včetně pořizování fotografií. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a to prostřednictvím „ Žádosti o výmaz „ ,která je na webových stránkách Osmičky pro rodinu.

 

Děkujeme za pochopení a respektování Návštěvního řádu.

Kontakt: 606 035 260