1. Dětský klub Ďáblík (dále jen DK) sídlí na adrese Taussigova 1, Praha 8. Jeho provozovatelem je Osmička pro rodinu, příspěvková organizace.
  2. Odpovědnost za bezpečnost dítěte nese vždy doprovod dítěte a to po celou dobu jeho pobytu v DK. Personál DK zajišťuje organizaci, program a odborné vedení klubu a nepřebírá odpovědnost za bezpečnost dítěte, které jeho rodič nechal bez dozoru.
  3. Do DK mají zákaz vstupu osoby s probíhajícím onemocněním, nebo osoby, které přišly do styku s infekční chorobou. Rodiče jsou povinni řádně zvážit účast dítěte, pokud je zde jen podezření na začínající onemocnění dítěte.
  4. Každý návštěvník je při návštěvě povinný se zapsat do Návštěvní knihy. Podpisem stvrzuje své seznámení a souhlas s Provozním řádem klubu.
  5. Každý návštěvník DK je zodpovědný za své osobní věci. DK neodpovídá za případné majetkové škody vzniklé ztrátou, poškozením, zničením nebo krádeží.
  6. Návštěvníci DK jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům a šetrně zacházet s vybavením. Doprovod dítěte nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem jiným návštěvníkům nebo škodu vzniklou na vybavení klubu.
  7. V DK je zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.
  8. Návštěvníci jsou povinni respektovat připomínky, pokyny a rozhodnutí personálu. Personál je oprávněn vykázat z DK osoby agresivní nebo obtěžující ostatní návštěvníky.