Zásady zpracování osobních údajů – GDPR

 

V souladu s články 14 a 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) sdělujeme následující informace:

Kontaktní údaje správce

Osmička pro rodinu, příspěvková organizace

Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň 180 00

IČO:  04387031

Tel.:  601 089 379

E-mail: info@osmickaprorodinu.cz

Název datové schránky:  Osmička pro rodinu
ID datové schránky:  xo58es

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

JUDr. Janečková Eva – referent – pověřenec pro ochranu osobních údajů

tel: 222 805 653

E-mail: eva.janeckova@praha8.cz

Magdalena Červená – kontaktní osoba

tel: 725 860 929

E-mail: admin@osmickaprorodinu.cz


Činnost Osmičky pro rodinu se řídí především následujícími zákony:

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
  • Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.

Osobní údaje získané od subjektu údajů jsou zpracovávány především za účelem plnění právních povinností, zejména zpracování osobní agendy zaměstnanců, zpracování nezbytných údajů dětí a dospělých na akcích Osmičky pro rodinu, sběru a zpracování statistik a reprezentativních účelů a mediální prezentaci.

Osmička pro rodinu využívá při své činnosti i služeb odborných specializovaných osob. Tyto osoby vystupují zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaj výlučně v souladu s našimi pokyny.

 

Osobní údaje jsou předávány pouze v souladu s právními předpisy nebo se souhlasem subjektů údajů. K jejich předávání do třetích zemí nedochází.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou, která je nutná k plnění účelu zpracování. Po této době budou osobní údaje zlikvidovány nebo budou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro zapojení do aktivit Osmičky pro rodinu.

Z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů vám vyplývají tato práva:

 

Na vyřízení žádosti má správce 30 dnů, v odůvodněných případech je lhůta prodloužena až o 2 měsíce.

Svá práva může subjekt údajů také realizovat kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

Osmička pro rodinu přijímá žádost o informace v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

 

Způsob ověření totožnosti:

  • Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů.
  • Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem.
  • Ověřením totožnosti na centrále Osmičky pro rodinu, KD Krakov, Těšínská 600, 1. patro
  • Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem.

Jiný způsob ověření není přípustný.

Poskytnutí informace je bezplatné. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek je možné odmítnout.

V případě že dojde k porušení zabezpečení vašich osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro vaše práva a svobody, bude vám toto bez zbytečného odkladu oznámeno.

Žádost o výmaz z webu